[en]REGULAMIN

wyświetleń: 5892

Regulamin konkursu kreatywnego “WrOpenUp”

Edycja druga

2014/2015

 

 

I. Organizator i idea konkursu:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja WrOpenUp z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000430656.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii WrOpenUp promującej otwartość wobec różnorodności kulturowej i etnicznej. Ideami kampanii są: promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych, wzmacnianie postaw otwierających mieszkańców na różnorodność i wykorzystywanie tej otwartości w codziennym życiu.
 3. Przez „różnorodność” organizatorzy rozumieją kolor skóry, wyznanie, styl życia, stopień sprawności fizycznej i intelektualnej itd.
 4. Kampania  realizowana jest w partnerstwie z miastem Wrocław, przedstawicielami nauki, mediów oraz międzynarodowymi firmami, organizacjami przedstawionymi w zakładce partnerzy na stronie www.wropenup.pl

 

II. Terminologia:

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

Wielokulturowej Mapie Wrocławia - należy przez to rozumieć mapę tworzoną fizycznie, dowolną techniką (karton, kolaż, fotografie, rzeźba, rysunek itd.) lub cyfrową (zamieszczoną na stronie www.wropenup.pl ). Tworzenie mapy jest jednym z elementów konkursu WrOpenUp.

 

Mikrokampanii – należy przez to rozumieć zbiór Przekazów medialnych stworzonych przez uczestników konkursu i opublikowanych w internetowych mediach społecznościowych (w tym filmów, relacji, nagrań audio, fotografii itd.). Przygotowane mikrokampanie  oceniane będą  w oparciu o dwa kryteria – zasięg/popularność  (ilość osób, do których dotarła) i poziom merytoryczny Przekazów.

 

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć każde działanie związane z kampanią WrOpenUp  towarzyszące powstawaniu Wielokulturowej Mapy Wrocławia (np. koncert, happening, warsztaty, wywiad, akcje zorganizowane przez Fundację WrOpenUp lub bezpośrednio przez uczestników konkursu). Lista proponowanych Wydarzeń znajduje się w załączniku do regulaminu. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych Wydarzeń poza zaproponowanymi przez Organizatora. Będą one podlegały takiej samej ocenie, jak zaproponowane  przez Organizatora.

 

Przekazie – należy przez to rozumieć relacje (zdjęcie, filmik, notkę, relację) z Wydarzeń, tworzone przez uczestników konkursu, przekazywane do publikacji za pośrednictwem organizatora. Przekazy przed ich udostępnieniem w sieci po uprzedniej akceptacji Organizatora będą udostępniane na stronie internetowej www.wropenup.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

III. Opis konkursu i sposobu realizacji zadań konkursowych:

 

 1. Konkurs trwa od 01 lutego 2015r. do 30 maja 2015r.
 2. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczącej się we Wrocławiu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 4. W konkursie biorą udział zespoły złożone z 4-5 uczestników, mające opiekuna w postaci nauczyciela.
 5. Zadanie konkursowe polega na:

 

Stworzeniu i wypromowaniu mapy Wrocławia pokazującej wielokulturowość miasta.

 

Zadanie jest podzielone na trzy części:

 

Stworzenie mapy.

Dokumentacja i promocja działań zespołu.

Przygotowanie 3-5 minutowego filmu podsumowującego pracę zespołu.

 

5.1. Stworzenie MAPY (cyfrowej lub fizycznej).

5.1.1 Mapa może obejmować część lub całość terenu Wrocławia.

5.1.2. Ocenie podlega jej jakość artystyczną, merytoryczną (mapa może zawierać tylko sprawdzone informacje) i szczegółowość.

5.1.3. Na mapie musi być oznaczonych i opisanych co najmniej 20 punktów, w jakiś sposób związanych z obcymi kulturami.

 

  5.1.3.1 Na mapie umieszczamy przykładowo:

 

 • Osoby - sylwetki osób, związanych z obcą kulturą, religią, narodowości innej niż polska itd, wywiady z tymi osobami, fotoreportaże ukazujące, czym te osoby się zajmują, efekty pracy tych osób (np. ich fotografie)
 • Zwyczaje - związane z odmienną kulturą (fotografie, opisy, filmy)
 • Miejsca - związane z odmienną kulturą teraz lub w przeszłości
 • Symbole, opowieści, wydarzenia - wszystko to, co w jakikolwiek sposób wiąże się z miejscami, jakie można zaznaczyć na mapie Wrocławia

 

     5.1.3.2 W każdym z punktów naniesionych na mapę musi się znaleźć:

 

a) Nazwa oznaczonego miejsca (jeżeli wybrane miejsca nie mają oficjalnych nazw,  uczestnicy mogą zaproponować własne).

b) Co najmniej 2 zdjęcia lub filmy z tego miejsca, lub związane z tym miejscem lub kojarzonym z nim ludźmi i/lub wydarzeniami.

 

c) Krótki opis w formie tekstowej lub multimedialnej, wyjaśniający precyzyjnie, dlaczego uczestnicy konkursu uważają, że jest to miejsce związane z obcą kulturą.

 

 

5.2. Dokumentacja i promocja działań zespołu - tworzenie PRZEKAZÓW - prowadzących do stworzenia mapy.

PRZEKAZY realizowane są w trakcie tworzenia mapy.

 

5.2.1. Dokumentacja polega na tworzeniu i dzieleniu się z innymi jak najbogatszą dokumentację działań. Przekazy są relacją z tworzenia mapy.

 

5.2.2 Możliwe jest tworzenie dodatkowych Wydarzeń, spotkań, pogadanek, zabaw w klasie, plakatów, zdjęć itd.

 

5.2.3 Każdy zespół zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej Fundacji WrOpenUp minimum jeden PRZEKAZ tygodniowo. Przekazy muszą ukazywać się regularnie. 

 

Do zamieszczania dokumentacji i promowania Przekazów uczestnicy używają mediów społecznościowych i strony Fundacji WrOpenUp www.wropenup.pl

Promocja działań zespołu odbywa się równolegle w szkole, wśród znajomych, w rodzinie i w internecie.

 

5.2.4. Promowane są dwa elementy:

 

5.2.4.1. Działania w konkursie - czyli przygotowania do stworzenia mapy

5.2.4.2. Sama mapa

         5.2.4.2.1 Po stworzeniu mapy zespół jest zobowiązany zaprezentować ją opowiedzieć o   mapie i jej tworzeniu co najmniej 10 osobom w najbliższym otoczeniu (koledzy, nauczyciele,  rodzina).

         5.2.4.2.2. Zespół dokumentuje następnie krótką (max. 10 sekund) wypowiedź, na temat tego, co jej się podoba w tej mapie, w pomyśle, sposobie realizacji i który punkt zapamiętała najlepiej. Wypowiedzi mogą być udokumentowane jako film lub jako zdjęcie z podpisem                                                   (wypowiedzią konkretnej osoby ze zdjęcia)

 

5.3. Przygotowanie 3-5 minutowego filmu podsumowującego pracę zespołu - na zakończenie działań. Film może zostać zrealizowany techniką dowolną.

5.3.1 Film podsumowujący powinien trwać od 3 do 5 minut.

5.3.2 W filmie powinni wystąpić wszyscy członkowie zespołu.

5.3.3 Na filmie powinno się znaleźć:

a) Prezentacja mapy (zarówno fizycznej, jak i cyfrowej)

b) Informacja, jak członkowie zespołu podzielili się pracą i ile czasu zajęła

c) Kilka wybranych wypowiedzi osób mówiących o mapie (patrz punkt 5.2.4.2.2)

d) Uzasadnienie, co wyjątkowego jest w tej mapie i dlaczego właśnie ona powinna wygrać.

5.3.4. Film przekazany zostanie organizatorom konkursu bezpośrednio na płycie lub też mailem za pomocą linka, z którego można go ściągnąć.

 

5.4 Ostatnim etapem jest wyłonienie przez jury 12 drużyn i zaproszenie ich na spotkanie z jury.

5.4.1. Do spotkania z komisją zostanie zaproszonych w sumie 12 drużyn:

e) 3 najlepsze drużyny z gimnazjum, które wybrały mapę cyfrową

f) 3 najlepsze drużyny z gimnazjum, które wybrały mapę fizyczną

g) 3 najlepsze drużyny z liceum, które wybrały mapę cyfrową

h) 3 najlepsze drużyny z liceum, które wybrały mapę fizyczną

 

 

 1. Wszystkie Przekazy powstałe i opublikowane przy okazji tworzenia Mapy stanowią elementy Mikrokampanii, którą uczestnicy organizują w terminie od 01 lutego 2015 do 30 maja 2015.

 

 1. Zespoły same tworzą własne scenariusze działań w ramach Mikrokampanii, wykorzystując do tworzenia mapy i dokumentacji swych działań różnorodne narzędzia: np. fotografia, plakat, ulotka, mem internetowy, warsztaty, spotkania, prelekcje, wywiady, filmy, komiksy, konkursy, koncerty, a nastepnie relacjonują swoje dzialania w mediach spolecznościowych a także samodzielnie pozyskują publiczność dla swoich działan w swoich srodowiskach.
 2. Wszystkie zarejestrowane Przekazy będą zawierać tagi i indeksy WrOpenUp i będą zamieszczane na stronie internetowej www.wropenup.pl
 3. Przekazy będą rozpowszechniane po akceptacji treści przez nauczyciela - opiekuna oraz Organizatora.
 4. Przekazy udostępnione na stronie www.wropenup.pl  będą powielane i polecane na profilach  prywatnych oraz w mediach społecznościowych fundacji WrOpenUp (Facebook, Google+, Twitter, Youtube). Uczestnicy mogą również publikować i promować Przekazy (wyłącznie w postaci zaakceptowanej wcześniej przez Organizatora) poprzez własne kanały informacyjne (np. strona internetowa szkoły) - po otrzymaniu zgody właściciela i administratora strony.
 5. Ilość Przekazów tworzonych i udostępnianych w ramach Mikrokampanii jest dowolna. Z jednego Wydarzenia może powstać dowolna liczba Przekazów (np. zapowiedzi, relacje, fotografie, plakaty itd.)
 6. Uczestnicy biorąc udział w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora konkursu lub realizując Wydarzenia dokumentują je w dowolny sposób, przy użyciu dostępnych sobie narzędzi (m.in. aparat fotograficzny, telefon, długopis, materiały plastyczne) a następnie tworzą i udostępniają w sieci przekazy medialne (np. wywiad, relację z koncertu, z działań artystycznych, fotografię, happening, prezentację, przedstawienie teatralne etc.)
 7.  Uczestnicy konkursu przygotowują prace konkursowe z użyciem własnego sprzętu i środków.
 8. Warsztaty organizowane w ramach kampanii WroOpenUp będą się odbywały w okresie  od 1 lutego 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Ostatni Przekaz powinien zostać udostępniony w sieci do 30 maja 2015r.

10. Szczegóły i zasady Konkursu zostaną przekazane opiekunom zespołów, biorących udział w konkursie na spotkaniu z organizatorami oraz uczestnikom konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.wropenup.pl. Uczestnicy i opiekunowie otrzymają też Manual Konkursowy, udostępniony na stronie www

 

IV. Rejestracja / zgłoszenia uczestników konkursu:

 

 1.  Nauczyciel – opiekun, lider zespołu zgłasza swój udział w konkursie i rejestruje zespół za pośednictwem aplikacji konkursowej na stronie www.wropenup.pl. Do rejestracji potrzebne będą: imię i nazwisko nauczyciela, nazwa zespołu i adresy e-mailowe uczestników (do wiadomości organizatora, wyłącznie na potrzeby konkursu), pełna nazwa szkoły.
 2. Uczniowie, członkowie zespołu rejestrują się w aplikacji na stronie www.wropenup.pl po otrzymaniu wiadomości e-mail od nauczyciela lidera, klikając w link umieszczony w tej wiadomości i wpisując swoje dane. (Link tworzony jest automatycznie przez aplikację).
 3. Nauczyciel - opiekun, reprezentuje zespół i komunikuje się z organizatorem podczas trwania konkursu.
 4. Opiekun zobowiązany jest do uzyskania i posiadania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na udział w konkursie, akceptacji regulaminu oraz zgody rodziców na przetwarzanie przez Fundację WrOpenUp danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Odpowiednie formularze zostaną udostępnione na stronie www.wropenup.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane  opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.

 

V. Zasady współpracy w konkursie  i warunki udziału.

 

 1. Po dokonaniu rejestracji zespołu, w trakcie trwania konkursu, członkowie zespołu będą raz w tygodniu, począwszy od 15 lutego zamieszczali co najmniej jeden Przekaz (element relacji z udziału w warsztatach lub tworzenia Mapy) na stronie www.wropenup.pl
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w warsztatach kształcących kompetencje międzykulturowe, prowadzonych przez obcokrajowców, specjalnie przeszkolonych na potrzeby kampanii WrOpenUp. Szkolenie prowadzone będzie w weekend. Planowany termin szkoleń zamieszczony zostanie na stronie www.wropenup.pl  
 3. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do udziału w spotkaniu organizacyjnym, mającym formę warsztatu kształcącego kompetencje w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych i tworzenia Przekazów oraz ich promowania. Planowany termin warsztatów - luty 2015.
 4. Szczegółowe informacje zostaną potwierdzone i  przekazane  nauczycielom-opiekunom zespołów po zakończeniu rejestracji uczestników. Warsztaty dla młodzieży szkolnej odbędą się na terenie wrocławskich szkół lub w siedzibach partnerów WrOpenUp.
 5. Szczegółowy zakres szkoleń, sposób organizacji oraz terminy przekazane zostaną uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej, po zakończeniu rejestracji. Planowany termin warsztatów luty - marzec.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych.

 

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury składające się ze specjalistów. Wybierze ono laureatów konkursu, w oparciu o przedstawione kryteria, z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych.
 2. W skład jury wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Fundacją WrOpenUp (przedstawiciele sponsorów fundujących nagrody, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele mediów, specjaliści zajmujący się serwisami społecznościowymi, specjaliści komunikacji społecznej i międzykulturowej).
 3. Kryteria oceny prac:

W ramach wszystkich działań konkursowych możliwe jest zdobycie maksymalnie 130 punktów.

 

Kryterium

Punktacja

Staranność przygotowania mapy

(czy są szczegóły, czy jest estetyczna)

0-10 punktów

Jakość przygotowanych punktów międzykulturowych

(czy faktycznie pokazują międzykulturowość, czy są estetycznie przygotowane, czy spełniają wymogi zadania)

0-20 punktów

Zebranie filmów z wypowiedziami kolegów i koleżanek ze szkoły

0-20 punktów

Dokumentacja działań - dokumentowanie działań (fotografie, filmiki, teksty itd), regularne zamieszczanie dokumentacji na stronie www.wropenup.pl

 

0-30 punktów

Film podsumowujący pracę

(czy spełnia wymogi zadania, czy jest ciekawy, czy prezentuje całą drużynę)

0-20 punktów

Spotkanie z komisją konkursową

(czy prezentacja mapy była czytelna, czy zespół potrafił pokazać międzykulturowość Wrocławia)

0-30 punktów

 

 

VII. Nagrody i zasady ich przyznawania.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2015 roku.
 2. Jury przyznaje łącznie cztery nagrody - po jednej nagrodzie w każdej kategorii wiekowej, w zależności od rodzaju przygotowanej mapy. 
 3. Nagrody otrzyma:

- najlepsza drużyny z gimnazjum, która przygotowala mapę cyfrową

- najlepsza drużyna z gimnazjum, która przygotowała mapę fizyczną

- najlepsza drużyna z liceum, która przygotowała mapę cyfrową

- najlepsza drużyna z liceum, która przygotowała mapę fizyczną

 

 1. Nagrodą jest szkolenie połączone ze wspólną realizacją filmu, który będzie następnie publicznie dystybuowany i wykorzystany jako metriał edukacyjny w szkolnych i pozaszkolnych zajęciach antydyskryminacyjnym.
 2. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
 3. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 4. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych powyżej, w szczególności nie przekaże danych adresowych, poda nieprawidłowe dane lub nie potwierdzi odbioru nagrody w terminie do 30 czerwca 2015r. nagroda zostanie przyznana innym uczestnikom.
 5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda zostanie przekazana innym uczestnikom, którzy zajęli dalsze miejsca.
 6. Decyzja jury jest  decyzją ostateczną, od której nie przysługują odwołania.

10. Nagroda przysługuje wszystkim członkom zespołu nagrodzonego i musi być zrealizowana przez nich wspólnie w określonym przez Organizatora terminie.

11. Nagroda zostanie przekazana Laureatom po dopełnieniu wszelkich warunków  formalnych, określonych przez Organizatora.

12. Opiekun zespołów złożonych z uczniów zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi zgody rodziców na udział w warsztatach.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

 

 

VIII. Prawa autorskie i odpowiedzialność.

 

 1. Z chwilą zgłoszenia i wydania Organizatorowi Przekazu lub innych treści w jakiejkolwiek formie, jego autorzy (Uczestnicy) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści przez okres 5 (pięciu lat) z nieograniczonym prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji); po okresie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana wyłącznie z ważnych przyczyn.
 2. Licencja uprawnia do korzystania przez Organizatora z Przekazu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Uczestnicy (autorzy) zobowiązują się powstrzymać od korzystania z przysługujących im autorskich praw osobistych, pozostawiając m. in. decyzję o sposobie oznaczenia Przekazów (utworów) w wyłącznej gestii Organizatora, zgodnie z potrzebami konkursu i w duchu idei WrOpenUp; to samo dotyczy w szczególności kwestii integralnosci dzieła, przeróbek, dzieł zależnych, etc.
 2. Uczestnicy oświadczają, że przygotowane przez nich Przekazy są wolne od wad prawnych i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, iż osoba (osoby) nadsyłająca pracę jest jej autorem (są autorami), a osoby, których wizerunki zostały w niej w jakikolwiek sposób utrwalone wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie, również dla realizacji celów związanych z Konkursem, oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.
 4. Osoby niepełnoletnie i młodzież szkolna są zobowiązane do dostarczenia opiekunowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz informacji o zapoznaniu się przez te osoby z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień. Plik do pobrania na stronie www.wropenup.pl
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników:

– imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu.

Dane osobowe Uczestników będą przez Organizatora przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wydaniem nagrody.

 1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób  trzecich, które wystąpiły z roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia praw osobistych i innych powstałych przez wyemitowany i upowszechniany materiał w ramach konkursu. Niniejsza odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zaakceptowanych przez Organizatora materiałów.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

 1. Udział w konkursie i towarzyszących mu warsztatach jest bezpłatny.
 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu określonych    w niniejszym regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu oznaczać będzie wykluczenie z konkursu.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację treści tworzonych przez uczestników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Wszystkie upowszechniane Przekazy medialne muszą zawierać tagi i indeksy WrOpenUp. Organizator udostępni logo i inne dostępne narzędzia uczestnikom.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 • 0google +

Komentarze

WSPARCIE

informacja_dla_ngo1.png