WrOpenUp dla Biznesu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Twierdzenie: „jedyną odpowiedzialnością biznesu jest pomnażanie zysków” zostało na początku XXI wieku zastąpione przez inną zasadę: “jedyną odpowiedzialnością biznesu jest budowa wartości”.
Oznacza to wyjście poza mierzenie zysków i skupienie się także na budowie wartości organizacji dla interesariuszy – w tym jej pracowników. Jednym ze sposobów na budowanie wartości jest współpraca międzysektorowa. Tę możliwość daje biznesowi WrOpenUp.

Jej rdzeń stanowią pracownicy międzynarodowych korporacji z siedzibami we Wrocławiu. WrOpenUp daje im możliwość rozwoju, zaangażowania się w ważne inicjatywy, integracji z mieszkańcami miasta i podzielenia się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z uczniami wrocławskich szkół, rozwijając w nich kompetencje przyszłości.

photo-1454165804606-c3d57bc86b40

Co to znaczy być społecznie odpowiedzialnym?

Być odpowiedzialnym to inwestować w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informować o tych działaniach. Zrównoważony rozwój i związana z nim koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) staje się zobowiązaniem wobec interesariuszy, takich jak udziałowcy, partnerzy biznesowi, klienci, lokalna społeczność, pracownicy i instytucje administracji publicznej.

Beneficjenci:

 • zyskują potrzebne wsparcie kompetencyjne
 • rozwijają się
 • dostają fachową poradę, ekspercką wiedzę, która z jednej strony jest inspiracją do zmian, z drugiej zaś wpływa na profesjonalizację dotychczasowych działań

Wolontariusze:

 • mają okazję wykorzystania posiadanych umiejętności do innych celów, co pozwala im na twórcze spojrzenie na dotychczas wykonywaną pracę
 • nabywają nowe kompetencje
 • poszerzają sieć kontaktów
  wzrastają ich umiejętności interpersonalne i dydaktyczne
 • rozwija się warsztat trenerski
 • rośnie poczucie wpływu
  rośnie satysfakcja

Umiejętności pracowników, rozwijane dzięki programom wolontariatu:

 • przywództwo – 83%
 • komunikacja międzyludzka – 78%
 • zarządzanie finansami – 73%
 • cierpliwość – 69%
 • rozwiązywanie problemów 62%.

Uczestniczenie w projektach wolontariackich może być katalizatorem innowacji. Pracownik dzięki zmianie warunków i otoczenia, zaczyna bardziej doceniać swoją pracę, odrywa się od rutyny codzienności, może też wzmocnić się jego poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i drugiego człowieka.

Firma zyskuje:

 • rozwój umiejętności i kompetencji pracowników
 • pozyskanie nowych formuł rozwoju kompetencji pracowników (umiejętności koordynacji projektu, pracy w zespole, komunikacji i raportowania efektywności podejmowanych działań)
 • głębsze relacje z otoczeniem społecznym
 • pozyskanie nowych partnerów
 • źródło innowacji
 • wsparcie systemu motywacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników
  – zmianę perspektywy postrzegania firmy przez pracownika;
 • wzmocnienie więzi emocjonalnych z firmą;
 • zatrzymanie i łatwiejsze pozyskanie wartościowych pracowników, odkrywanie w nich liderów, sprawnych organizatorów
 • zaufane społeczności lokalnej, bezkonfliktowe funkcjonowanie firmy w otoczeniu
 • budowanie lojalności klientów wobec marki
×
advanced-floating-content-close-btn