Jak działamy

W jaki sposób kształcimy młodych?

Kształcimy kompetencje przyszłości, czyli takie umiejętności, które będą niebawem szczególnie poszukiwane na rynku pracy, w związku z bardzo szybkimi zmianami, jakie zachodzą dziś w rzeczywistości.
Organizujemy cyklicznie warsztaty dla szkół z udziałem międzynarodowej grupy wolontariuszy.
Naszym najważniejszym warsztatem jest warsztat kompetencji międzykulturowej, ale opracowaliśmy też materiały, pozwalające w przystępny i atrakcyjny dla młodzieży sposób opanować takie umiejętności, jak:
– Zarządzanie projektem

– Odpowiedzialne przywództwo

– Sztuka prezentacji

Kształcimy liderów, którzy szanują różnorodność, rozumieją korzyści płynące z otwartości i promują ją w swoich środowiskach. 
Zależy nam, aby uczestnicy wydarzeń organizowanych przez WrOpenUp angażowali się w sprawy społeczne, dlatego pomagamy im się rozwijać i stawać się coraz lepszymi liderami. Pokazujemy młodym ludziom, że każdy może wziąć inicjatywę we własne ręce i zmieniać świat na lepszy, bardziej przyjazny i otwarty.

Artykuły, które powstały przez ostatnie lata opisujące działalność WrOpenUp:

 • Employees Motivation in CSR Projects: Case Study of WrOpenUp: Strategies, Opportunities and Challenges – Florian Ubrański
 • WrOpenUp case study – Aneta Długopolska Mikonowicz i Oliwia Tarasewicz Gryt
 • Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu – Współpraca międzysektorowa w projekcie WrOpenUp

Konferencje, w której brali przedstawiciele WrOpenUp:

 •  W kierunku inkluzywnych miast – otwartość kulturowa jako wspólne wyzwanie dla biznesu, samorządu i społeczności lokalnej – wystąpienie na konferencji z udziałem Prezydentów Miast – W kierunku spójnej Europy, 15 lat integracji, 15 lat przyspieszonego rozwoju miast, think tank Przyszłość Jest Teraz, Gdańsk 8 marca 2019
 • Intercultural Competence: A Key for Inclusive Organizations and Society. International Congress of SIETAR, Malaga, Hiszpania, Wrzesień 28-29, 2018
 • Różnorodność jako wartość – referat na konferencji Zawartości, Uniwersytet SWPS
 • Różnorodność jako wartość. Czego młodzież może nauczyć się od biznesu, referat na IV Targach Edukacji Międzykulturowej, Wrocław 07 marca 2018
 • Intercultural competence as corporate social responsibility – referat na konferencji Working Better Globally, Conference on Intercultural Competence, 28-29 wrzesień 2017, Barcelona, Hiszpania, organizator: Intercultures
 • Model współpracy międzysektorowej w projekcie społecznej odpowiedzialności. Studium przypadku WrOpenUp, konferencja naukowa, Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 9 czerwca 2017
 • Kompetencja międzykulturowa – klucz do zglobalizowanego świata / Intercultural competence – the key to today’s globalized world, członek komitetu sterujacego IV międzynarodowego kongresu SIETAR Polska Wrocław 2016
 • Otwartość kulturowa jako wspólne wyzwanie dla biznesu, samorządu lokalnego i NGO. Jak stworzyć pozytywny kontekst dla trudnego tematu i sprawić, by w edukację włączyli się przedstawiciele różnych sektorów? 4th SIETAR Polska Congress 2016 Kompetencja międzykulturowa – klucz do zglobalizowanego świata / Intercultural competence – the key to today’s globalized world. Wrocław listopad 2016
 • Towards inclusive cities – cultural openness as a common challenge for business, local administration and local society – conference involving Presidents of Cities – Towards coherent Europe – 15 years of integration, 15 years of accelerated urban development – organizer think tank Future Is Now, Gdańsk March 8, 2019
 •  Intercultural Competence: A Key for Inclusive Organizations and Society. International Congress of SIETAR España in Málaga, September 28-29th, 2018
 • Diversity as Value, paper at the conference at the University of Social Psychology
 • Diversity as Value – what kids can learn from business, paper at the IV Fair of Intercultural Education, Wroclaw Marzec 7, 2018
 • Intercultural competence as corporate social responsibility – a paper at the conference Working Better Globally, the Conference on Intercultural Competence , 28-29 september 2017 in Barcelona, Spain, organized by Intercultures
 • Model of cross-sector cooperation in a CSR project – WrOpenUp case study, scientific conference, Management and Economics, Department of Human Capital Management, University Szczecin, June 9, 2017
 • Intercultural competence – the key to today’s globalized world, member of the Steering Committee of the IV international congress SIETAR Poland, 2016
 • Cultural openness as a common challenge for business, local administration and NGOs. How to create the positive context for the difficult topic and engage different sectors in education of youth? 4th SIETAR Congress 2016

W 2018 otrzymaliśmy  międzynarodowy certyfikat, który świadczy o tym, że nasze metody edukacji mają działanie antyradykalizacyjne. 

Stop Youth Radicalisation, Stop Radykalizacji MłodzieżyStopR

Projekt zainicjowany przez węgierską Fundację Subiektywnych Wartości, ma na celu wsparcie organizacji młodzieżowych z pięciu krajów partnerskich (Bułgarii, Czech, Polski, Słowenii i Węgier) oraz całej Europy w przywracaniu i wspieraniu dialogu międzykulturowego w świetle dwóch istotnych wyzwań:

1) ubóstwa i wykluczenia młodzieży;
2) kryzysu uchodźczego i migracyjnego na kontynencie europejskim.
 
To dla nas ogromne wyróżnienie!
×
advanced-floating-content-close-btn